Rakennustuotannon tehostaminen / osa2

kesäkuuta 30, 2016 Matti Huusko työmaa, teknologia, rakentaminen, digitalisaatio

Digitalisaation tuomien mahdollisuuksien, sen nopeasti etenevän muutoksen ja palvelun kattavuuden laajentuessa on tärkeää muistaa yksi olennainen asia.

Mikään sovellus tai applikaatio missään muodossa ei korvaa ihmisten tekemää päivittäistä johtamista, ainakaan tänä päivänä. Hyvä johtaminen on ehdoton edellytys sille, että työt tehdään oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Huono henkilöjohtaminen taasen heikentää lopputulosta minkä johdosta onkin täysin absurdia olettaa tabletin olevan ihmistä pätevämpi henkilöjohtaja.

Päivi Riihelän 2012 julkaistussa opinnäytetyössä ”Esimiestyön vaikutus alaisen työtyytyväisyyteen”  on avattu hyvän johtamisen mukanaan tuomista positiivisista vaikutuksista työntekijöiden työtyytyväisyyteen. Tyytyväisten työntekijöiden avulla työn tuottavuus kasvaa samalla, kun organisaation strategian toteutus paranee ja tavoitteet saavutetaan. Tutkimuksen mukaan juuri hyvä vuorovaikutus esimiehen kanssa on yksi suurimmista työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Työn edistymisen valvonnalla, hyvällä johtamisella ja palautteen antamisella saadaan omat työntekijät paremmin sitoutettua yhteisiin tavoitteisiin, joka on yksi onnistumisen perusedellytyksiä. Vuorovaikutus työntekijöiden kanssa antaa tekijälle tunteen työnsä merkityksellisyydestä. Hyvän työmaahengen lisämausteena pääurakoitsijan työnjohtaja saa omista miehistään useat lisäsilmät työmaille, koska mitä helpommin lähestyttävä työnjohtaja on, sitä helpompi työntekijän on kertoa hänelle tekemistään huomioista.

Hyvän johtamisen lisäksi etenkin työmaaoloissa kaivataan valvontaa. Vaikka pääurakoitsijan työnjohdon ja työntekijöiden välillä vallitsisi sataprosenttinen luottamus, tulee työnjohtajan usein ohjata myös aliurakoitsijan työtä, sanoivat sopimukset mitä tahansa. Tällöin korostuu työnjohtajan edellytykset viettää mahdollisimman paljon aikaa siellä missä työt tehdään, eli työmaalla. Läsnäolollaan työnjohtaja pystyy varmistumaan siitä, että asiat tehdään oikea-aikaisesti ja sovitusti. Kun mestan vastaanotot, malliasennukset ja osakohteen tarkastukset tehdään ajallaan, päästään heti kiinni mahdollisiin vääriin tekotapoihin tai työmenetelmiin. Tämän asian sisäistäminen on ensiarvoisen tärkeää yritysjohdolle, kehitystiimille, työmaatoimihenkilöille ja oikeastaan kaikille, ketkä ovat tavalla tai toisella vaikuttamassa tuotantoon. Tämän vuoksi yritysten tulisi pyrkiä yhdistämään järjestelmä- ja johtamiskoulutusta, jotta edellä mainitut asiat saadaan varmasti kerrottua sovellusten ja järjestelmien käytönopastuksen yhteydessä.

Haluamme haastaa rakennusliikkeet räätälöimään itselleen koulutuspakettia, jossa käydään läpi sekä sovelluksen käyttöä, että päivittäistä johtamista ja sen tärkeyttä. Yhdistämällä nämä kaksi osa-aluetta saadaan luonteva opetustilanne jossa sovelluksen käytönopastuksen yhteydessä opastetaan myös johtamaan työtä ja kerrotaan sen hyödyistä ja välttämättömyydestä. 

Congridin alkuperäisenä ja päällimmäisenä tarkoituksena on  karsia nykytekniikan avulla turhaksi käyneet toimintatavat ja työvaiheet pois dokumentoinnista. Ohjelma säästää toisin sanoen työnjohtajalta aikaa, joka on aiemmin mennyt paperien tulostamiseen, täyttämiseen, skannaamiseen ja pilvipalveluun tallentamiseen. Mikäli tämä aika käytetään työpaikalla henkilöjohtamiseen, saavutetaan todennäköisemmin halutun kaltainen lopputulos hallitusti.

Sovellus toimiikin parhaimmillaan digitaalisena muistilistana työnjohdolle asioista, jotka pitää tarkastaa tai dokumentoida. Uusien menetelmien sisäänajo saattaa vaatia enemmän aikaa ja resursseja niiden kohdalla, joille tietokoneiden ja tablettien käyttö ei ole yhtä luontevaa kuin joillekin muille. Usein nämä henkilöt ovat kuitenkin hyviä käytännön asioiden ymmärtämisessä tai omaavat laajan ymmärtämyksen kokemuksensa pohjalta työmaatoiminnasta omiin kokemuksiinsa perustuen, tai molempia. Parhaassa tapauksessa nuori aloitteleva mestari voi opettaa vanhempaa mestaria tabletin käytössä ja saada vastavuoroisesti kokeneelta kollegaltaan tärkeitä neuvoja työmaan lainalaisuuksista.

Haluattehan varmistua siitä, että työnjohdolla riittää aikaa ihmisten johtamiselle työmaalla!